On Sale At doctruyen365.com!

Chawan Shino


M4537: Japanese Old Shino-ware White glaze TEA BOWL Tenmoku chawan Tea Ceremony

$39.99


Japanese Shino Ware Tea Ceremony Chawan (Sho un) by Hayashi Shotaro

$8,888.88


Signed Old Japanese Aka Raku Shino Ware Pottery Matcha Tea Bowl Chawan Glaze

$45.00


3391658: JAPANESE TEA CEREMONY NEZUMI-SHINO TEA BOWL BY ITOKU MEGURO / CHAWAN

$99.40


3577476: JAPANESE TEA CEREMONY / SHINO CHAWAN (TEA BOWL) / ARTISAN WORK

$103.60


3628544: JAPANESE TEA CEREMONY / SHINO CHAWAN(tea bowl) / MINO WARE / ARTISAN WO

$84.70


3705717: JAPANESE TEA CEREMONY / SHINO TEA BOWL / CHAWAN

$113.40


3702603: JAPANESE TEA CEREMONY / NEZUMI-SHINO TEA BOWL / CHAWAN ARTISAN WORK

$132.30


3575457: JAPANESE TEA CEREMONY / SHINO TEA BOWL / CHAWAN / ARTISAN WORK

$83.30


3783721: JAPANESE TEA CEREMONY / SHINO CHAWAN(tea bowl) / MINO WARE

$84.70


3633617: JAPANESE TEA CEREMONY / SHINO TEA BOWL / CHAWAN ARTISAN WORK

$94.50


3381446: JAPANESE TEA CEREMONY SHINO TEA BOWL / CHAWAN

$128.00


3633909: JAPANESE TEA CEREMONY / SHINO TEA BOWL BY SHUNSEI NONAKA CHAWAN

$103.60


3381506: JAPANESE TEA CEREMONY MINO WARE E-SHINO TEA BOWL / CHAWAN

$89.60


3419836: JAPANESE TEA CEREMONY SHINO EA BOWL BY KIKUSEN KILN / CHAWAN

$108.50


3575743: JAPANESE TEA CEREMONY / TEA BOWL NEZUMI-SHINO CHAWAN ARTISAN WORK

$119.00


3575372: JAPANESE TEA CEREMONY / SHINO TEA BOWL / CHAWAN ARTISAN WORK

$79.00


3633954: JAPANESE TEA CEREMONY / SHINO CHAWAN (TEA BOWL) / ARTISAN WORK

$121.00


3276030: JAPANESE TEA CEREMONY / SHINO WARE TEA BOWL / CHAWAN / ARTISAN'S WORK

$147.00


3789339: JAPANESE TEA CEREMONY / NEZUMI-SHINO TEA BOWL / CHAWAN BY SHIGERU YAMAG

$135.00


Arakawa Toyozo 'e-shino chawan' white glazed pottery bowl #3111

$270.00


3439706: JAPANESE TEA CEREMONY SHINO TEA BOWL / CHAWAN

$81.90


3446592: JAPANESE TEA CEREMONY E-SHINO TEA BOWL / BAMBOO LEAF CHAWAN

$130.00


3797760: JAPANESE TEA CEREMONY / E-SHINO TEA BOWL / CHAWAN ARTISAN WORK

$121.00


3673354: JAPANESE TEA CEREMONY / SHINO CHAWAN (TEA BOWL) / ARTISAN WORK

$84.70


3677066: JAPANESE TEA CEREMONY / SHINO CHAWAN (TEA BOWL)

$80.00


3653372: JAPANESE TEA CEREMONY / E-SHINO TEA BOWL BY SHUNJI KATO CHAWAN

$151.90


3441874: JAPANESE TEA CEREMONY RED SHINO TEA BOWL / CHAWAN ARTISAN WORK

$91.00


3724329: JAPANESE TEA CEREMONY SHINO TEA BOWL / CHAWAN ARTISAN WORK

$94.50


3598702: JAPANESE TEA CEREMONY / SHINO CHAWAN(tea bowl) / MINO WARE / ARTISAN WO

$107.00